Du/I inviteres hermed til den årlige generalforsamling i Blåvand Grundejerforening,
skærtorsdag d. 9.4.2020 kl. 10 på Danhostel Blåvandshuk, Kirkegade 5, 6840 Oksbøl.

Traditionen tro starter vi mødet med kaffe og rundstykker kl. 9.30.Tilmelding senest d.
2.4.2020 på mail: kasserer.blaavandgrundejer@gmail.com

Foreningen har fået ny hjemmeside, som vil blive præsenteret. Vi vil dog gerne invitere
alle, der endnu ikke har set den til at besøge: https://blaavandgrundejerforening.dk/

Grundejerforeningens hidtidige formand, Søren Bjerre, er efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen. Marianne Holm, som er 1.suppleant, træder ind i bestyrelsen på Sørens vegne. Indtil konstitueringen efter generalforsamlingen fungerer næstformanden,Susanna S. Jensen som formand for foreningen.

Dagsorden til mødet ses herunder  – og ligger her som et link til kopiering. Regnskabet kan ses her.

Vel mødt og på gensyn d. 9 april

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det for løbne år. Herunder:

– Kystsikring

– Vandudvalget

– Vejlaug Vest

– Introduktion til foreningens nye hjemmeside

  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse – indlagt på hjemmesiden.

  1. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år

  1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 år på valg: Susanna S. Jensen, villig til genvalg og Hans Hansen, villig til genvalg

  1. Valg af 2 suppleanter for 1 år

  2. Valg af 2 revisorer på valg: Peter Jepsen, Varde, villig til genvalg og Inge Vad Wodskou, Varde, villig til genvalg

  1. Behandling af indkomne forslag.Sådanne skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

  2. Eventuelt

Under generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et beskedent

traktement fra kl. 09.30, hvorfor det er nødvendigt med tilmelding til

kassereren på mail: kasserer.blaavandgrundejer@gmail.com senest 2.april

Evt. på telefon. Se nummer på hjemmesiden