Grundejer i Blåvand – nyttige oplysninger

Grundejer i Blåvand

Som grundejer kan man have brug for at finde oplysninger om mange konkrete problemstillinger.

I boxen er samlet de vigtigste informationer.

 Nye lokalplaner er trådt i kraft. Det betyder, at man ved nyopførelser, anlæg, terrænreguleringer mv. skal rette sig efter de bestemmelser, der er angivet fra det tidspunkt, de blev sendt i offentlig høring ( september 2020).

Det er vigtigt at huske på, at lokalplanerne er til for at beskytte almenvellet/os alle – ikke for at genere den enkelte grundejer.

Der er forskellige bestemmelser afhængig af, om man opererer indenfor eller udenfor nærzonen.

Nærzonen defineres som hele grunden indtil 5 m. fra skel (8.1.2 )

Indenfor nærzonen:

8.1.1. “Inventar i form af terrasser, opholdsarealer, platforme, legeredskaber, flagstænger og lignende samt hævede opholdsarealer og hegn, skal placeres indenfor nærzonen, jf. efterfølgende bestemmelser.”

8.1.4 “Indenfor nærzonen må der udover anvendelse mv. nævnt i §8.1.3.

• foretages terrænreguleringer på ±0,50m, • etableres terrasse, fast belægning og faste bænke,

• opsættes spa, badebassin, udendørs swimmingpool og vildmarksbad

• indrettes udekøkken,

• sandkasser, gyngestativer, tennisbaner

• afskærmning omkring terrasser samt

• 1 afskærmet og nedadrettet lampe på hovedhusets facade”

Udenfor nærzonen

8.1.3 “Udenfor nærzonen må der kun

• foretages terrænreguleringer på op til +/- 0,25 cm,

• opsættes midlertidige legeredskaber som fx fodboldmål og andre redskaber, der ikke er jordfaste,

• etableres jordvarmeanlæg og terrænformationer til nedsivning af husspildevand 

• opsættes skraldespandsstativer

• opstilles 1 lysstander ved ejendommens indkørsel, i en højde af højst 1,2 m. Lyskilder skal afskærmes, nedadrettes og skal holdes på egen grund 

• Etableres en flisegang med en bredde på 1,3 og hen til grundens parkeringsareal”

Terrænregulering

“Der må ikke foretages terrænreguleringer på mere end 0,25-0,50 cm på grunden – afhængigt af om placeringen er uden for eller inden for nærzonen.

“Terrænreguleringer i lokalplanområdet skal generelt undgås og der gives derfor som hovedregel ikke tilladelse til terrænreguleringer udover 25 cm udenfor nærzonen.  Terrænformationer til nedsivning må etableres med en højde på op til 1,3 m over terræn….Terrænregulering, herunder terrænformationer til nedsivning må kun foretages i sand og udføres i bløde organiske former som klitlignende formationer.

Flere steder i Blåvand er der etableret store volde mod veje, mellem grunde og som nedsivningsmiler. Disse volde er ikke ønskelige, da de landskabeligt skæmmer området og da de flere steder er lavet i jord. Terræn reguleret i jord har et andet vækstlag end sand, og giver derfor også en anden beplantning. Dette er ikke ønskeligt for sommerhusområdet.”

Anmeldelse af overtrædelser kan ske på mail enten direkte til Teknik og Miljø i Varde Kommune eller mail til  Blåvand Grundejerforening.

Husk at angive adresse, tidspunkt og medsende et foto.

Indimellem er der store udfordringer med overfladevandet. Mange steder står grundvandet højt, og giver anledning til periodevis opstigning.

Grundet klimaforandringerne ser regnmængderne desværre kun ud til at stige i fremtiden

Varde Kommune har oprettet en projektstilling til håndtering af problemer med klimavand. Der er etableret et dialogforum for kommunens sommerhusgrundejerforeninger, hvor det er hensigten at oprette en form for vidensbank og værktøjskasse til afhjælpning af problemerne.

Blåvand og Vejers er udtaget som pilotprojekter. Derfor er der mange steder i Blåvand opstillet loggere, der registrerer vandmængderne.( se nedenfor)

Indtil videre kan man selv orientere sig i vandproblemerne ved hjælp af følgende links:

  • Drejebogen ”Vandhåndtering i sommerhusområder”

  •  Diverse materialer på Varde Kommunes hjemmeside relateret til vand(problemer) i sommerhusområder

  •  Visualisering af forskellige klimascenarier (øget nedbør, stigende grundvandsstand og havvandsstand) Vejledning: til højre kan der vælges modellerede ændringer i nedbør, grund- og havvandsstand. Til venstre kan der også vælges fredninger, naturbeskyttelse, højdekurver mv.

  • Link til vandstands- og grundvandsstandsloggere.Vejledning: til venstre kan man klikke på ”se loggerne på kort”. Herefter kan man vælge netop den logger, man vil se data fra ved at klikke på den på kortet. Data kan vises for den seneste uge, måned eller hele perioden. Alt efter hvad der ”sættes kryds i” i boksen nederst til venstre, vil data kunne hentes enten som vandstand (cm DVR90), men også som afstand mellem grundvandsstanden og terræn (ved at vælge ”Plot dybder”).Bemærk at der ikke på hjemmesiden eller graferne vises den egentlige terrænkote. Brug evt. linket ovenfor til at vise højdekurver for det område, loggerne er placeret i.

    Bemærk at når Varde Kommune opstiller nye loggere, vil de blive tilgængelige via vandstande.dk.

Giv et praj er en app, der kan downloades. Varde Kommune vil gerne orienteres om forhold, som kommunen kan rette op på. Det kan være huller i vejen, fyldte skraldespande, defekte gadelygter, hærværk eller andet.