Som sommerhusgrundejer kan man have brug for at finde oplysninger om mange konkrete problemstillinger.

Varde Kommune har samlet informationer for sommerhusejere her. Her kan man bl.a. finde kontaktoplysninger og relevante links, samt referat fra dialogmøderne mellem Varde Kommune og sommerhusgrundejerforeningerne.

 

De Nye lokalplaner er vedtaget. Det betyder, at man ved nyopførelser, anlæg, terrænreguleringer mv. skal rette sig efter de bestemmelser, der er angivet i de nye lokalplaner fra det tidspunkt, de blev sendt i offentlig høring ( september 2020)

Terrænregulering

Bestyrelsen har tidligere i et nyhedsbrev gjort opmærksom på problemerne med de (alt for) store volde, der opføres rundt omkring i sommerhusområderne. Vi har fået flere henvendelser om ulovligt opførte volde – og en del er allerede havnet på kommunens bord. Vi kan derfor kun gentage, at det bliver både dyrt og besværligt, at få fjernet de ulovlige volde igen. 

 

Regler for terrænregulering: 

Der må ikke foretages terrænreguleringer på mere end 0,25-0,50 cm på grunden – afhængigt af om placeringen er uden for eller inden for nærzonen.

Nærzonen defineres normalt som hele grunden indtil 5 m. fra skel – dog specielle regler i Blåvand Vest/05.01.L.13, s. 41. Inden for  nærzone må terrænreguleres med +/- 50cm. Uden for med +/- 25 cm.

 Eneste undtagelse er i forbindelse med anlæggelse af nedsivningsanlæg. Her tillades terrænregulering i op til 1 meters højde. Al terrænregulering må kun foretages i sand og skal udføres som klitlignende formationer. Der må ikke etableres volde noget sted på grunden.

Hvis der skal etableres nedsivningsanlæg, skal der foreligge en nedsivningstilladelse, og kun i det tilfælde kan der terrænreguleres i op til 1 meters højde.

 

 Som nævnt er volde opført FØR lokalplanforslagenes offentliggørelse lovlige, såfremt de overholder de på opførelsestidspunktet gældende forskrifter – og ulovlige, hvis de strider imod gældende regler (deklarationer, lokalplaner eller byggeloven) på etableringstidspunktet.

EFTER offentliggørelsen i september 2020  gælder ovenfor beskrevne regler.(max. 0,25 -0,50 cm.)

Hvis du vil anmelde en ulovlighed, kan det gøres på mail enten direkte til Teknik og Miljø i Varde Kommune eller mail til  Blåvand Grundejerforening.

Husk at angive adresse, opførelsestidspunkt og medsende et foto.