Grundejer i Blåvand – nyttige oplysninger

Grundejer i Blåvand

Som grundejer kan man have brug for at finde oplysninger om mange konkrete problemstillinger.

I boxen er samlet de vigtigste informationer.

 Nye lokalplaner er trådt i kraft. Det betyder, at man ved nyopførelser, anlæg, terrænreguleringer mv. skal rette sig efter de bestemmelser, der er angivet fra det tidspunkt, de blev sendt i offentlig høring ( september 2020).

Det er vigtigt at huske på, at lokalplanerne er til for at beskytte almenvellet/os alle – ikke for at genere den enkelte grundejer.

Der er forskellige bestemmelser afhængig af, om man opererer indenfor eller udenfor nærzonen.

Nærzonen defineres som hele grunden indtil 5 m. fra skel (8.1.2 )

Indenfor nærzonen:

8.1.1. “Inventar i form af terrasser, opholdsarealer, platforme, legeredskaber, flagstænger og lignende samt hævede opholdsarealer og hegn, skal placeres indenfor nærzonen, jf. efterfølgende bestemmelser.”

8.1.4 “Indenfor nærzonen må der udover anvendelse mv. nævnt i §8.1.3.

• foretages terrænreguleringer på ±0,50m, • etableres terrasse, fast belægning og faste bænke,

• opsættes spa, badebassin, udendørs swimmingpool og vildmarksbad

• indrettes udekøkken,

• sandkasser, gyngestativer, tennisbaner

• afskærmning omkring terrasser samt

• 1 afskærmet og nedadrettet lampe på hovedhusets facade”

Udenfor nærzonen

8.1.3 “Udenfor nærzonen må der kun

• foretages terrænreguleringer på op til +/- 0,25 cm,

• opsættes midlertidige legeredskaber som fx fodboldmål og andre redskaber, der ikke er jordfaste,

• etableres jordvarmeanlæg og terrænformationer til nedsivning af husspildevand 

• opsættes skraldespandsstativer

• opstilles 1 lysstander ved ejendommens indkørsel, i en højde af højst 1,2 m. Lyskilder skal afskærmes, nedadrettes og skal holdes på egen grund 

• Etableres en flisegang med en bredde på 1,3 og hen til grundens parkeringsareal”

Terrænregulering

“Der må ikke foretages terrænreguleringer på mere end 0,25-0,50 cm på grunden – afhængigt af om placeringen er uden for eller inden for nærzonen.

“Terrænreguleringer i lokalplanområdet skal generelt undgås og der gives derfor som hovedregel ikke tilladelse til terrænreguleringer udover 25 cm udenfor nærzonen.  Terrænformationer til nedsivning må etableres med en højde på op til 1,3 m over terræn….Terrænregulering, herunder terrænformationer til nedsivning må kun foretages i sand og udføres i bløde organiske former som klitlignende formationer.

Flere steder i Blåvand er der etableret store volde mod veje, mellem grunde og som nedsivningsmiler. Disse volde er ikke ønskelige, da de landskabeligt skæmmer området og da de flere steder er lavet i jord. Terræn reguleret i jord har et andet vækstlag end sand, og giver derfor også en anden beplantning. Dette er ikke ønskeligt for sommerhusområdet.”

Anmeldelse af overtrædelser kan ske på mail enten direkte til Teknik og Miljø i Varde Kommune eller mail til  Blåvand Grundejerforening.

Husk at angive adresse, tidspunkt og medsende et foto.

Blåvand  har i efteråret 2023 og vinteren 2024 oplevet store vandudfordringer. Mange steder har grundvandet stået så højt, at huse, grunde og veje har været svært tilgængelige. Grundet klimaforandringerne ser regnmængderne desværre kun ud til at stige i fremtiden

Vi har i grundejerforeningen oprettet en styregruppe, der har påtaget sig at udstikke strategi og handleplan for vandproblemerne. Når der er nyt, vil vi orientere nærmere.

Varde Kommune har etableret et dialogforum for kommunens sommerhusgrundejerforeninger, hvor det er hensigten at oprette en form for vidensbank og værktøjskasse til afhjælpning af problemerne.

Blåvand og Vejers er udtaget som pilotprojekter. Derfor er der mange steder i Blåvand opstillet loggere, der registrerer vandmængderne.( se nedenfor)

Indtil videre kan man selv orientere sig i vandproblemerne ved hjælp af følgende links:

Giv et praj er en app, der kan downloades. Varde Kommune vil gerne orienteres om forhold, som kommunen kan rette op på. Det kan være huller i vejen, fyldte skraldespande, defekte gadelygter, hærværk eller andet.