Husk at fristen for indsendelse er SENEST 1.marts 2020.

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning af parkeringspladser til Tirpitz-museet

BAGGRUND

Varde Kommune har modtaget en ansøgning fra Varde- museerne om igangsættelse af en planlægningsproces for udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokal- plan i forbindelse med etablering af ny parkeringsplads og en mindre toiletbygning på matrikel 56d Vandflod By, Oksby, der ligger ved Gl. Mælkevej.

Der har tidligere været indkaldt ideer og forslag i forbin- delse med en ansøgning om etablering af en parkerings- plads med en anden beliggenhed.

Idéfasen er første fase i en lang række aktiviteter frem mod realisering af parkeringspladserne og de øvrige tiltag. I denne fase har alle borgere, foreninger, interes- seorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med forslag og idéer, herunder til indholdet i den miljø- screening, som efterfølgende skal udarbejdes. Med dette idéoplæg indkalder Varde Kommune idéer og forslag til den videre planlægning.

Det ansøgte projekt har således endnu ikke været be- handlet indgående af Varde Kommune, og har ligeledes ikke været behandlet politisk.

BESKRIVELSE AF PROJEKTET

Den nuværende parkeringsplads foran Tirpitz-museet ved Blåvand har ikke tilstrækkelig kapacitet, og der har således været anlagt en midlertidig p-plads længere mod øst ved Gl. Mælkevej. Museet søger derfor om tilladelse til at etablere en permanent aflastningsparkering plads med 200 ekstra pladser på matr. nr. 56d.

I forbindelse med etablering af den nye parkeringsplads ønskes der også mulighed for at bygge en mindre toilet- bygning.

Der vil blive udført støjberegninger i forhold til de om- kringliggende sommerhusområder, og der kan eventuelt blive behov for støjafskærmning.

OMRÅDET

Planområdet ligger i den sydøstlige del af Blåvand og afgrænses mod vest af sommerhusområde, mens det mod nord, syd og øst afgrænses af ekstensivt udnyttet landbrugsjord og hedearealer.

Området vejbetjenes i dag fra Gl. Mælkevej.

En del af området har i en periode være benyttet til mid- lertidig parkeringsplads for Tirpitz.

Arealet fremstår meget åbent og uden væsentlige ter- rænspring.

Hele matr. 56d Vandflod By, Oksby udgør et areal på knap 3 ha, mens selve planområdet kun vil udgøre en endnu ikke udpeget del af matriklen.

 •   Beskyttet natur, Grønt Danmarkskort mv.
 •   Fredet område
 •   Visuel påvirkning af landskabet
 •   Naboer i forhold til støj og trafikLOV- OG PLANGRUNDLAGProjektets realisering forudsætter politisk vedtagelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan med tilhørende miljøscreening.DEN VIDERE PLANLÆGNING OG KRAV

  Når denne idéfase er afsluttet, vurderes de indkomne idéer og forslag af Byrådet i forbindelse med principbe- handlingen af ansøgningen om udarbejdelse af kommu- neplantillæg og lokalplan for området. Beslutter Byrådet, at planarbejdet kan igangsættes, udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøscreening. Herefter får borgerne mulighed for at komme med be- mærkninger til planforslagene og miljøscreeningen i en 8 ugers høringsperiode. Indkomne bemærkninger fra hø- ringsperioden vil indgå i Byrådets endelige behandling af kommuneplantillæg og lokalplan.

  HVILKE FORHOLD SKAL UNDERSØGES NÆR- MERE?

  En række hovedspørgsmål vil sammen med relevan- te idéer og forslag fra idéfasen blive belyst i miljø- screeningen:

 1. Hvordan vil de parkeringspladsen påvirke de omkringliggende naboer?
 2. Hvordan sikres naturen i området?
 3. Hvordan kan trafikafviklingen ske på den mesthensigtsmæssige måde?
 4. Hvordan vil anlægget påvirke oplevelsen aflandskabet i nærområdet?

Hvilke forhold mener du skal undersøges nærme- re i forbindelse med udarbejdelsen af miljøscree- ningen af planerne?

HØRINGSPERIODE

Idéoplægget er i offentlig høring i fra torsdag den 6. fe- bruar til søndag den 1. marts 2020.

FORSLAG, IDEER OG KOMMENTARER SENDES TIL:

Idéer og forslag til emner, der ønskes belyst i den videre planlægning, skal være modtaget hos Varde Kommune senest den 1. marts 2020. Bemærkningerne skal være skriftlige, mærkes med ”Parkering ved Tirpitz” og sendes til:

E-mail: planogby@varde.dk

eller

Varde Kommune

Plan og Vækst Bytoften 2 6800 Varde

OPLYSNINGER KAN FÅS VED HENVENDELSE TIL:

Plan og Vækst, Varde Kommune
Telefon: 7994 6922 eller e-mail planogby@varde.dk

Matr. 56d Vandflod By, Oksby. En del af matriklen ønskes benyttet til parkeringsplads.

EKSISTERENDE PLANLÆGNING

Planområdet ligger i landzone og kystnærhedszone og er ikke omfattet af kommuneplanramme eller lokalplan. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, hvor der vil blive fastlagt retningslinjer og rammebestemmel- ser for området, samt en ny lokalplan med detaljerede bestemmelser for indretningen af parkeringspladsen.

Mindre dele af matriklen omfatter beskyttede naturtyper og fredet område. Matriklen er i øvrigt omfattet af Grønt Danmarkskort (størstedelen som potentiel natur), hoved- indsatsområde, kystlandskab, større uforstyrret landskab og Naturpark Vesterhavet.

Langs Gl. Mælkevej løber en 150 kV elledning, der skal tages hensyn til.

Planlægningen vil således omfatte en række hensyn til interesser i nærområdet, blandt andet: